Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signature: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha with lots of Nie
Jihada: Masame
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 9800 Euro EUR

Koto Soshu Tanto - #S0092

Signature: Yoshihiro - ( Koto )
Nagasa: 21.00 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.14 cm
Motokasane: 0.66 cm
Hamon: Gunome - Midare
Jihada: Itame mit Ji-nie und Chikei
Paper: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya


Price: 7800 EUR

Gassan Sadakatsu Tanto - #S0093

Signature: Sinno-denka Goseitan kinen, Showa 12 Nen 11 Gatsu Kichijitu, Gassan Sadakatsu kinsaku (Kao)
( November 1937 )

Nagasa: 26,0 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.49 cm
Motokasane: 0.61 cm
Hamon: Suguha - Nie Deki
Jihada: Ayasugi with Ji-nie and Chikei
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 13000 EUR

Hizen Tadayoshi Katana - #S0095

Signiert: Hizen kuni Tadayoshi ( First Generation )
Nagasa: 68.50 cm
Sori: 1.52 cm
Motohaba: 3.07 cm
Motokasane: 0.63 cm
Hamon: Middle suguha-notare and smal gunome with ashi and jo, sunagashi and Kinsuji.
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira with Myoga-mon´s from the Nabeshima-Clan.

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Gassan Sadakatsu Tanto - #S0099

Signature: Osaka Ju Gassan Sadakatsu Kinsaku Kao.
Ura. Koki 2600 nen Kinen ( 1940 )

Nagasa: 25,5 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.55 cm
Motokasane: 0.66 cm
Hamon: Suguha - Notare, Nie Deki
Jihada: Ayasugi with Ji-nie and Chikei
Horimono: Futasuji-Hi is engraved on the front side and Bo-Hi is engraved on the backside.
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya + Box

Price: 14000 EUR

Hasebe Kuninobu Ko-Wakizashi - #S0101

Signature: Mumei - ( attribute to Hasebe Kuninobu)
Nagasa: 36.70 cm
Sori: 0.60 cm
Motohaba: 3.00 cm
Motokasane: 0.45 cm
Hamon: Hitatsura
Jihada: itame with ji-nie
Paper: NBTHK Tokubetsu Token
Koshira: Shirasaya + Koshira

Price: 26000 EUR

Musashi Daijo Korekazu Katana - #S0102

Signature: Musashi Daijo Korekazu ( 2nd Generation )
Nagasa: 72.50 cm
Sori: 1.80 cm
Motohaba: 3.30 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: Choji - Midare
Jihada: Itame - Masamenagare with Jinie and Midare - utsuri
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR