Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signiert: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha mit viel Nie
Jihada: Masame
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 9800 Euro EUR

Ko - Bizen Katana - #S0068

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Kageyasu )
Nagasa: 72.10 cm
Sori: 2.15 cm - koshizori
Motohaba: 3.0 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: gunome choji notare
Jihada: Itame, Mokume ,mit jinie, Chikei,Utsuri,Jifu-Utsuri
Papier: NBTHK Tokubetsu Juyo
Koshira: Shirasaya

Verkauft

Seki Itakura Tanto - #S0079

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Seki Itakura - Koto )
Nagasa: 30.00 cm
Sori: 0.20 cm
Motohaba: 2.80 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Gunome - Notare
Jihada: Itame mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: 3300 EUR

Bizen Yokoyama Tanto - #S0091

Signiert: Bishu Osafune ju Yokoyama Suketada
Meiji 3 nen February ( 1870 )

Nagasa: 21.5 cm
Sori: 0.2 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.60 cm
Hamon: Suguha - choji midare
Jihada: Ko-itame mit Ji-nie
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya und Aikuchi Koshira

Preis: 10000 EUR

Koto Soshu Tanto - #S0092

Signiert: Yoshihiro - ( Koto )
Nagasa: 21.00 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.14 cm
Motokasane: 0.66 cm
Hamon: Gunome - Midare
Jihada: Itame - Mokume mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Hozon
Koshira: Shirasaya


Preis: 7800 EUR

Gassan Sadakatsu Tanto - #S0093

Signiert: Sinno-denka Goseitan kinen, Showa 12 Nen 11Gatsu Kichijitu, Gassan Sadakatsu kinsaku (Kao) ( November 1937 )

Nagasa: 26,0 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.49 cm
Motokasane: 0.61 cm
Hamon: Suguha - Nie Deki
Jihada: Ayasugi mit Ji-nie und Chikei
Papier: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Rai Kunimitsu Katana - #S0094

Signiert: Mumei - ( zugeschrieben an Rai Kunimitsu )
Nagasa: 71.80 cm
Sori: 2.60 cm - tiefer toriizori
Motohaba: 2.85 cm
Motokasane: 0.73 cm
Hamon: suguha-notare gemischt mit ko-gunome und ko-chōji
Jihada: ko-itame mit ji-nie, ashi und yō sowie ko-nie,
Horimono: Bo - hi auf beiden Seiten
Papier: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Preis: Auf Anfrage / Please Ask EUR