Miyamoto Kanenori Tanto - #S0055

Signature: Teishitsu gigeiin Miyamoto Kanenori 82 sai saku
( Made with 82 years )
Meiji 44 nen 8 gatsu kichijitsu ( August 1911 ).

Nagasa: 23.6 cm
Sori: 0 cm
Motohaba: 2.20 cm
Motokasane: 0.65 cm
Hamon: Suguha with lots of Nie
Jihada: Masame
Paper: NBTHK Tokubetsu Hozon
Koshira: Shirasaya

Price: 9800 Euro EUR

Hizen Tadayoshi Katana - #S0095

Signiert: Hizen kuni Tadayoshi ( First Generation )
Nagasa: 68.50 cm
Sori: 1.52 cm
Motohaba: 3.07 cm
Motokasane: 0.63 cm
Hamon: Middle suguha-notare and smal gunome with ashi and jo, sunagashi and Kinsuji.
Jihada: ko-itame with ji-nie and chikei
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira with Myoga-mon´s from the Nabeshima-Clan.

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Musashi Daijo Korekazu Katana - #S0102

Signature: Musashi Daijo Korekazu ( 2nd Generation )
Nagasa: 72.50 cm
Sori: 1.80 cm
Motohaba: 3.30 cm
Motokasane: 0.80 cm
Hamon: Choji - Midare
Jihada: Itame - Masamenagare with ji-nie and midare - utsuri
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Echigo no Kami Kanesada Katana - #S0103

Signature: Echigo no kami Kanesada ( 2nd Generation )
Nagasa: 63.60 cm
Sori: 1.20 cm
Motohaba: 3.36 cm
Motokasane: 0.70 cm
Hamon: Choji - Midare
Jihada: Ko-itame with Ko-mokume and chikei
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Hizen Tadahiro Katana - #S0104

Signature: Hizen koku ju Fujiwara Tadahiro ( 2nd Generation )
Nagasa: 72.72 cm
Sori: 1.06 cm
Motohaba: 3.29 cm
Motokasane: 0.72 cm
Hamon: Gunome-midare with Choji midare
Jihada: Ko-itame with Jie-nie
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira


Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR

Kunisuke Katana - #S0105

Signature: Kawachi kami Kunisuke ( 2nd Generation )
Nagasa: 76.40 cm
Sori: 1.0 cm
Motohaba: 3.33 cm
Motokasane: 0.70 cm
Hamon: Gunome-midare with Choji midare, Kobushi choji with
Ashi, Sunagashi und Kinsuji
Jihada: Ko-itame ( Osaka Jigane )
Paper: NBTHK Juyo Token
Koshira: Shirasaya +Katana Koshira

Price: Auf Anfrage / Please Ask EUR